Program

  1. Cel operacyjny - przeciwdziałanie negatywnym skutkom zdrowotnym palenia tytoniu


  2. Cel operacyjny - przeciwdziałanie powstawaniu i rozwiązywanie problemów alkoholowych mieszkańców


  3. Cel operacyjny - podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców gminy


  4. Cel operacyjny - zmiana sposobu odżywiania w kierunku prozdrowotnym


  5. Cel operacyjny - rozwijanie współpracy międzysektorowej na rzecz realizacji programu promocji zdrowia w gminiepowrót             strona główna