Opracowanie programu "Promocja zdrowia" i prewencji chorób układu krążenia

Zakład Promocji Zdrowia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego opracował Projekt Pokazowy "Rozwój Infrastruktury dla Promocji Zdrowia i prewencji Chorób układu krążenia na poziomie lokalnym w Polsce". Celem tego programu jest aktywizacja gmin na rzecz promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia.
W województwie mazowieckim nasza gmina jako jedna z 20 gmin wzięła udział w projekcie.
Koordynatorem projektu pokazowego jest Pani d.n.hum. Zofia Słońska - Kierownik Zakładu promocji zdrowia Instytutu Kardiologii.
Dyrektorem Instytutu jest prof. dr n. med. Zbigniew Religa, którego mieliśmy przyjemność gościć wraz z żoną na Lipkowskim festynie w 2001r.
Była także Pani Zofia Słońska.
W ramach podjętej współpracy z Instytutem Kardiologii i Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego przedstawiciele naszej gminy:
Pani Barbara Dębska-Governatori - psycholog,
Pan Krzysztof Makuch - lekarz,
Pani Alicja Napurka - pracownik GOPS,
wzięli udział w dwutygodniowym szkoleniu. Na podstawie zdobytej wiedzy opracowali Program promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia w gminie Stare Babice w latach 2001-2003 pod hasłem "Czas Dla Serca"
Choroby układu krążenia są istotnym problemem zdrowia publicznego w Polsce. W 1996r. spowodowały o n e 194,3 tys. zgonów, co stanowi 50,5% wszystkich zgonów. Poza wysoką umieralnością choroby układu krążenia są przyczyną zaburzeń zdrowia, ludzkiego cierpienia oraz społecznych i ekonomicznych kosztów: hospitalizacjii, inwalidztwa czy niepełnej sprawności.

Opracowaniu programu posłużyła ankieta przeprowadzona wśród czołowych liderów naszej gminy .
Priorytetowo wyznaczone przez respondentów zachowania będące głównymi czynnikami ryzykachorób układu krążenia stały się podstawą do opracowania programu dla naszej gminy.
Program jest dwuczęściowy. Pierwsza część zawiera charakterystykę naszej gminy. Drugą część stanowią wyznaczone cele główne i podległe im zadania, które staramy się na bieżąco realizować:
  1. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zdrowotnym palenia tytoniu.
  2. Przciwdziałanie powstawaniu i rozwiązywanie problemów alkoholowych mieszkańców gminy.
  3. Podnoszenie aktywności fizycznej mieszkańców gminy.
  4. Zmiana sposobu odżywiania w kierunku prozdrowotnym.
  5. Rozwijanie współpracy międzysektorowej na rzecz realizacji programu promocji zdrowia w gminie.
08.11.2003r. odbyła się sesja Rady Gminy, na której radni podjęli uchwałę nr XXXII/357/2001r. dot. relizacji programu.
Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Babice z dnia 12 grudnia 2001r. został powołany zespół wdrażający "Program promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia w gminie Stare Babice" w składzie:
Panie Ewa Popek, Małgorzata Żuławnik - Borstern, Anna Siberska, Wanda Morawska, Joanna Regulska, Agnieszka Matuszewska, Renata Żukowska, Iwona Kowalska, Krystyna trojak oraz Panowie Janusz Sliżewski, Edward Syga, Krzysztof Makuch, Henryk Kuncewicz, Marcin Mickiewicz - Makuch.
Liczba osób w zespole powiększyła się o Panie Pielęgniarki:
z NZOZ Stare Babice: Pani Urszula Symonowicz i Pani Teresa Drzewińska;
z NZOZ Borzęcin Duży: Pani Bożena Gołębiewska i Pani Anna Bylina Osobą, która cały czas wspiera naszą działalność, pomaga i wspiera swoją wiedzą oraz doświadczeniem, uczestniczy w spotakaniach zespołu jest Zastępca Wójta, Pani Jolanta Stępniak.

powrót             strona główna            dalej