GOPS
w Starych Babicach
ul. Rynek 21
05-082 Stare Babice
tel./fax. 22 722 90 11


gops@stare-babice.waw.pl

| Start | Aktualności | Promocja zdrowia | Galerie | Kontakt |
Dzisiaj jest czwartek 26 kwietnia 2018 r. imieniny Marii, Marzeny, Ryszarda

 

gops-inc

MENU


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Untitled Document

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA z tytułu URODZENIA DZIECKA
- wykaz dokumentów
(dot. dzieci ur. w 2013 r.)


DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ ODPOWIEDNIO:

 1. Dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka;

 2. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zupełny odpis aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany;

 3. Zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu z uwzględnieniem odbytej wizyty w każdym trymestrze ciąży (nie dotyczy opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka ustanowionych przez sąd);

 4. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodów członków rodziny w 2011r., w tym odpowiednio:

  a) zaświadczenia z urzędu skarbowego oddzielne dla każdego pełnoletniego członka rodziny, który osiąga dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (w wys. 9%)
  w roku kalendarzowym 2011 lub

  b) oświadczenia członków rodziny złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące wysokości dochodów członków rodziny uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. w 2011r., podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z wyszczególnieniem: dochodu, należnego podatku oraz składki na ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu oraz oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne(w wys. 9%) w roku kalendarzowym 2011

  c) oświadczenie członka rodziny o deklarowanym dochodzie w 2011 r., jeżeli członek rodziny rozliczał się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

  d) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów, uzyskanych w 2011 r. tj.:

  - oświadczenie członka rodziny o wysokości uzyskanego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (min. alimenty na rzecz dzieci, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia, deputat węglowy i inne określone w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych);

  - w przypadku uzyskania w 2011 r. alimentów niższych niż zasądzone w wyroku sądowym należy dołączyć zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów oraz o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2011r. lub informację sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

  - w przypadku utraty dochodu - dokument określający datę utraty dochodu (np. świadectwo pracy) oraz wysokość utraconego dochodu za 2011 r. (np. PIT 11);

  - w przypadku uzyskania dochodu przez wnioskodawcę lub członka jego rodziny w roku 2011 - dokument określający wysokość uzyskanego dochodu przez wnioskodawcę lub członka jego rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany,

  - w przypadku uzyskania dochodu przez wnioskodawcę lub członka jego rodziny po roku 2011 - dokument określający wysokość uzyskanego przez wnioskodawcę lub członka jego rodziny dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty,

  - jeżeli wnioskodawca lub członek jego rodziny posiada gospodarstwo rolne - zaświadczenie organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w 2011 r. (w hektarach przeliczeniowych) lub oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną, dotyczącego wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2011r.;

  - jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu do płacenia alimentów na rzecz osób spoza rodziny - przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, celem odliczenia ich od dochodu członka rodziny

  - akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka

  - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód/separację, wyrok lub ugodę w sprawie zasądzenia alimentów na rzecz dziecka;

  - odpis wyroku sądu oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka;

  -orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

  d) postanowienie lub zaświadczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

  e) informację sądu o toczącym się postępowaniu o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie;

  g) w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP - np.: zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

UWAGA !!!

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka przysługuje matce, ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód netto rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł miesięcznie.

Dochód rodziny jest wyliczany na podstawie powyższych dokumentów.

Więcej informacji pod numerem telefonu: (22) 722-90-11 lub (22) 752-83-85

 

PRZYDATNE LINKI


Gmina Stare Babice

BIP UG Stare Babice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Urząd Pracy w Błoniu

Pańśtwowy Fundusz Rehabilitacji Niepełnosprawnych

Mazowiecki Urz¹d Wojewódzki

Gazeta Babicka

 

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach 2016;    webmaster